ELEKTROINSTALACE

Jak to vše začíná ?

Vše začíná kvalitně zpracovaným projektem. Existují v podstatě 3 hlavní typy projektové dokumentace. Každý má svá specifika a to z důvodu, že je určen pokaždé pro jiný účel.

1) DSP – projekt pro stavební povolení

 • Projekt pro stavební povolení je jednoduchý informační nákres sloužící jako podklad pro stavební úřad k udělení stavebního povolení. Tento typ ještě důkladně neřeší pozice jednotlivých spotřebičů, zařízení, zásuvek, světel, atd.

2) DPS – projekt pro provedení stavby (tj. prováděcí dokumentace)

 • Projekt pro provedení stavby je detailní dokumentace a slouží realizační firmě jako podklad pro provedení instalace. Tato část se velmi částo podceňuje a díky tomu je potom vše na realizační firmě. To má bohužel svá úskalí. Vznikají vícenáklady, nutná koordinace s ostatními řemesly a pokud není dobře sepsána smlouva o provedení díla, tak dochází ke zbytečným dohadům mezi realizační firmou a investorem (zákazníkem), kterému se velmi často neoprávněně nelíbí navýšení nákladů. Ale i naopak je to zásadní ochrana pro majitele (zakázníka), který může kontrolovat stav prováděné práce a odhalit tak chyby ještě před jejich dokončením.

3) DSPS – projekt skutečného provedení (tj. dokumentace skutečného provedení)

 • Během výstavby ale ještě téměř vždy dochází k menším změnám oproti prováděcí dokumentaci a je tedy nutno zpracovat skutečný stav. Toto řeší projekt skutečného provedení stavby. Veškeré zásadní změny by měly být detailně dokumentovány (fotodokumentace, nákresy, stavební deník) a nejlépe ihned konzultovány přímo s projektantem a následně zaneseny do projektu. Tento projekt je určen pro revizního technika a pro kolaudaci. Samozřejmě je to podklad pro budoucí opravy, rozšíření a jiné práce na již provedené instalaci.
Lze projekt vynechat ?

Projektovou dokumentaci u nových staveb nelze vynechat kvůli stavebnímu povolení. U rekonstrukcí se může zdát, že projektová dokumentace není třeba, protože nežádáte o stavební povolení, ale majitel/zákazník by si měl uvědomit, že projektová dokumentace a zéjmená dokumentace skutečného provedení je určena výhradně pro majitele/zákazníka a revizního technika, který na základě toho kontroluje bezpečnost vyhrazeného technického zařízení, které podléhá technikým normám.

Pokud se rozhodnete vytvoření projektové dokumnetace i přesto vynechat, jelikož ho pro stavební povolení již  nepotřebujete, nebo chcete provést rekonstrukci elektroinstalace pouze standardní domovní (laicky řečeno : támhle chci zásuvky a támhle světla), tak to lze provést, ale nese to ssebou určité náležitosti a podmínky. Musí se jednat o standardní dům bez nebezpečných vnějších vlivů a zhoršených klimatických podmínek a okolního prostředí. Toto posouzení vnějších vlivů standardně uvádí projektant v projektové dokumentaci, ale pro jednoduché stavby ho lze vypracovat zvlášť. Toto posouzení provedeme před podpisem smlouvy o dílo a uvedeme do revizní zprávy. Další podmínkou je tvorba přehledového schématu skutečného provedení, které se zakresluje v průbehu a po dokončení elektroinstalace a spolu s fotodokumentací skutečného provedení slouží jako podklad pro revizi. Tyto akce jsou již zahrnuty v cenové nabídce.

Jak probíhá samotná elektroinstalace ?

Pokud provádíte novostavbu či rekonstrukci svémpomoci, a nejste technicky zdatní, chtěl bych každému doporučit zajištění stavebního dozoru, který bude kontrolovat nejen správně vykonanou práci, ale také přesahy mezi jednotlivými řemesly. Bude správně a efektivně koordinovat všechny práce na stavbě. Určete si jednu osobu, která bude mít vaší plnou moc zastavovat, kontrolovat, nařizovat a koordinovat jednotlivé práce. Usnadníte si tím spoustu nervů a leckdy nesmyslných dohadů o nesmrtelnosti brouka. Zároveň tím usandníte práci všem řemeslníkům na stavbě. Berte v potaz, že stavba či rekonstrukce je živá věc a přichází do ní spousta technických změn a nových požadavků, které se nesmí podceňovat, ale často se tak děje.

Postup prací, plateb a organizace práce :

 1. V každém případě je nutná obhlídka místa. Obhlídky na místě jsou zpoplatněny částkou 3000kč. Na základě obhlídky a předložení projektové dokumentace je vypracována cenová nabídka a technický popis řešení (případně hrubý přehledový nákres instalace). Cenová nabídka má platnost 30 dní.
 2. Náleduje podpis smlouvy o provední díla, kde jsou uvedeny veškeré náležitosti (rozsah, platební podmínky, podmínky pro odstoupení, tolerance umístění, termíny plnění, atd.). Čím detailnější je tato smlouva, tím méně by teoreticky mělo být nedorozumění.
 3. Platba první zálohy ve výši 60 %, která je z velké části určena pro nákup materiálu. Bez této zálohy nejsou započaty žádné práce.
 4. Provedení hrubé elektroinstalce : Příprava zakázky, drážkování kabelových rýh, montáž rozváděčů, pokládka kabeláže, montáž elektroinstalčních krabic, sádrování, atd..
 5. Platba druhé zálohy 20 % za provedenou fázi hrubé elektroinstalace.
 6. Po té následují práce na ostatních řemeslech a zéjména pak stavební činnost.
 7. Opět se vracíme na stavbu a dokončujeme elektrointalaci. Provádíme dokončení zapojení rozváděčů, zásuvek, světel, hrmosvodů a dalších zařízení.
 8. Následuje fáze případných připomínek stran majitele (zákazníka).
 9. Následně provedeme revizi elektroinstalace a předáme revizní zprávu a předávací protokol.
 10. Zákazník doplatí zbytek sjednané částky ve výši 20%.
 11. Předáním díla začíná běžet záruka 24 měsíců.

Veškeré elektroinstalační práce provádíme dle platných elektrotechnických norem.

A kolik to všechno stojí ?

Každá elektroinstalace je individuální, avšak pro představu zde uvedu ceny k typickým instalacím. Rekonstrukce elektroinstalace se dají srovnat (co do objemu práce a materiálu) s novostavbami.

 • byt 50m2, běžná elektroinstalace bez “chytrých” prvků – cca 75 tis. kč
 • přízemní rodinný dům 100m2, běžná elektrointalace bez “chytrých” prvků, včetně hromosvodu – cca 200 tis. kč
 • patrový rodinný dům 150m2, běžná elektrointalace bez “chytrých” prvků, včetně hromosvodu – cca 350 tis. kč
 • patrový rodinný dům 150m2, elektrointalace včetně chytré domácnosti dle požadavků zákazníka, včetně hromosvodu – cca 500 tis. kč
 • Ceník krátkodobých prací a pohotovosti lze najít zde : ODKAZ