REVIZE ELEKTRO

Jaké revize provádíme ?

Provádíme revize elektrických zařízení a instalací do 1000 V včetně hromosvodů v rozsahu E2A (bez nebezpečí výbuchu) dle platných elektrotechnických norem.

Proč vůbec provádět revize ?
 • Hlavně a zejména kvůli bezpečnosti před úrazem elektrickým proudem. Obrovské podceňování stavů elektroinstalaci a zejména těch starších má nezřídka katastrofální vliv na zdraví živých bytostí a samozřjemě i ekonomický vliv. Určitě by jste rádi argumentovali tím, že se Vás to netýká a že si dáváte pozor a že se nemůže nic stát, vždyť už mi zde tato elektroinstalace funguje 30let – a to je právě ten kámen úrazu. Není nic nebezpečnějšího, než když vám jistící prvky z důvodu poruchy nevybaví ve stanoveném čase při poruchovém proudu. Střídavému elektrickému proudu o velikosti zhruba 30mA protékajícímu skrze Vaše tělo stačí méně sekunda času, aby napáchala škody, které už nemusí jít kompletně vrátit. Úraz se stane pouze jednou za život … veřte mi, že nechci strašit, jen píši fakta.
 • Pokud potřebujete zkolaudovat novostavbu.
 • Pokud potřebujete zhotovit novou přípojku na distrubuční sít ČEZ, EON, atd.
 • V určitých případech jsou revize vyžadovány zákonem.
 • Pokud máte pojištěnou nemovitost a nechcete mít problém s pojistným plněním.
Druhy revizí elektro
 • Výchozí revizi elektroinstalace je nutno provést u nové elektroinstalace či rekonstrukce. Provádí se vizuální prohlídka, zkoušky a měření včetně vystavení úvodní (tzv. výchozí) revize. Výchozí revize elektroinstalace je zapotřebí pro kolaudaci, či nové odběrné místo, kde bude osazen nový elektroměr. Ná základě  Vaší přihlášky k odběrnému místu a předložení výchozí revize elektro Vám bude osazen nový elektroměr.
 • Pravidelná revize elektroinstalace je revizí, která má po určitém čase zkontrolovat stav elektroinstalace. Tento typ není revize povinný. Nicméně je velmi doporučován a slouží zéjména pro majitele objektu pro zjištění případných nebezpečných částí elektroinstalace. Revize elektroinstalace se nejčastěji provádějí po 5 letech pro normální prostory, které nezvyšují riziko úrazu elektrickým proudem. Provádí se vizuální prohlídka, zkoušky a měření.
 • Mimořádná revize elektroinstalace se provádí po úpravách, opravách poškozených elektroinstalací. Většinou jsou tyto revize vyžadovány při kolaudaci nebo kontroly jiné správní instituce. Touto revizí elektro se zjišťuje celkový stav opravené elektroinstalace a jestli elektroinstalace bude nadále schopna bezpečného provozu. Provádí se vizuální prohlídka, zkoušky a měření.
Co při revizi kontrolujeme ?

Vizuální prohlídka

 • Plnění požadavků ČSN po stránce bezpečnosti !!! Pozor nová norma ohledně světlených okruhů – každý světelný okruh musí mít doplňovou ochrannu proudovým chráničem 30mA
 • HOP (Hlavní ochranná přípojnice) – musí být instalována !!! Nutnost bez ní nelze revizi vystavit – výjimku lze provést u bytových domů, kde není centrálně zřízena
 • Kontrola značek, certifikační doklady, atestů
 • Předložené dokumenty (projektová dokumentace, stavební deník, nákresy, fotodokumentace, atd.) !!! Pokud neni projekt tak vyžadujeme hrubý nákres zapojení a fotodokumentci provedení.
 • Plnění pokynů výrobců jednotlivých prvků, dílů a výrobků
 • Neporušenost zařízení vzhledem ke krytí veškerých revidovaných zařízení
 • Způsob ochrany před úrazem elektrickým proudem včetně měření vzdáleností (přepážky, kryty, zábrany)
 • Použití protipožárních přepážek. Revizní technik neověřuje kvalitu, ale vyžádá si doklad dodavatelské nebo montážní firmy.
 • Vhodnost vodičů s ohledem na proudovou zatížitelnost, úbytky napětí, pokles napětí, ochrana před úrazem ve vztahu k průřezu a délkám vedení
 • Posouzení vhodnosti a seřízení ochranných a kontrolních prvků
 • Posouzení umístění a vhodnosti spínacích prvků
 • Kontrola krytí el. zařízení vzhledem k osobám a prostředí. Není potřeba vyčerpávající ověření, ale při pochybách je nutné na to upozornit.
 • Popis jistících prvků, rozvaděčů, obvodů, polí, označení vodičů a svorek s prioritou vodičů ochranných. !!! Každý okruh je v rozvaděči řádně označen !!! Každá pozice je v rozvaděči řádně popsána
 • Přístupnost a orientační značení pro obsluhu, údržbu, opravy a revize.
 • Vybavení schématy, varovné nápisy, bezp. tabulky
 • Kontrola spojení vodičů, vývodů v rozvaděčích, svorkách, atd.
 • Štítek rozvaděče (Výrobce, typ, datum výroby, uvedení normy ČSN EN 61439-x, značka CE). Nebo Úplný kryt ČSN EN 60670-24 – pro byty a domy pouze interier – nemusí mít štítek

Měření

 • Napětí proud všeobecně (základní měření napětí sítě)
 • Spojitost ochranných vodičů a vodičů pospojování (R 200mA)
 • Izolační odpor vedení a el. zařízení
 • Odpor podlah a stěn
 • Automatické odpojení od zdroje (Impedance poruchové smyčky)
 • Zkouška proudového chrániče
 • Měření zemního odporu zemničů
 • Zkouška zapojení přístrojů a sled fází
 • Zkouška el. pevnosti (pokud není doklad výrobce)
 • Úbytky napětí, unikající proud
 • Funkční zkoušky